Värdegrund

• Vi använder ändamålsenliga enhetliga kläder och utrustning som underhålls och är hela och rena.

• Vi strävar efter att arbetsplatsen ska underhållas och hållas ren för bästa säkerhet och arbetsmiljö och kundnöjdhet.

• Vi har noll tolerans mot mobbing & rasism att inte diskriminera personer på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

• Vi strävar också att aktivt arbeta för att reducera påverkan på miljön och utveckla en energi- och resurseffektivare verksamhet.

• Vi stödjer FN:s globala initiativ för etiskt företagande som omfattar tio principer

 

PRINCIP 1, Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

PRINCIP 2, Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter Arbetsrätt

PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

PRINCIP 5, Avskaffa barnarbete

PRINCIP 6, Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

PRINCIP 7, Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

PRINCIP 8, Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

PRINCIP 9, Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik Korruption

PRINCIP 10, Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Adress: Köpmannagatan 6, Åhus

Mail: booking@ahusbryggeri.se

Tel: 072-449 37 30